Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

catechize /'kætikaiz/  

 • Ngoại động từ
  dạy bằng sách giáo lý vấn đáp
  dạy bằng vấn đáp
  tra hỏi chất vấn

  * Các từ tương tự:
  catechize, catechise, catechizer