Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

catastrophic /,kætə'strɒfik/  

 • Tính từ
  thê thảm, thảm hại
  a catastrophic failure
  một cách thất bại thảm hại

  * Các từ tương tự:
  catastrophic failure, catastrophically