Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

catalogue /'kætəlɔ:g/  

 • Danh từ
  (từ Mỹ cách viết khác catalog)
  [tập] danh mục
  library catalogue
  danh mục thư viện
  (nghĩa bóng) lọat, dãy
  a catalogue of disasters
  một lọat tai họa
  Động từ
  lập danh mục

  * Các từ tương tự:
  cataloguer