Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

casualness /'kæʒʊəlnis/  

  • Danh từ
    sự tình cờ, sự ngẫu nhiên
    sự xuềnh xoàng (trong cách ăn mặc)
    sự không thường xuyên