Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

castigation /kæsti'gei∫n/  

  • Danh từ
    sự trừng phạt
    sự khiển trách