Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người báo trước tai hoạ
    người không ai nghe những lời cảnh báo đúng đắn