Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chuyên chở bằng xe bò, sự chuyên chở bằng xe ngựa
    cước chuyên chở bằng xe bò, cước chuyên chở bằng xe ngựa