Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carousal /kə'raʊzl/  

  • (cũ) cuộc chè chén vui chơi