Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị mục (xương); bị sâu (răng)