Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carillon /kə'riljən/  /'kærəlɒn/

  • chuông chùm
    điệu nhạc chuông