Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carelessness /'keəlisnis/  

  • Danh từ
    sự cẩu thả
    sự không quan tâm, sự không lo lắng