Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carefulness /'keəflnis/  

  • Danh từ
    sự cẩn thận
    sự cần cù chịu khó
    sự kỹ lưỡng, sự chu đáo