Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ cổ) (nghĩa cổ) vòng ngọc đeo ở cổ tay hay trên đầu