Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

captivation /,kæpti'vei∫n/  

  • Danh từ
    sự quyến rũ