Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

captious /'kæp∫əs/  

  • Tính từ
    hay bắt bẻ, xoi mói

    * Các từ tương tự:
    captiously, captiousness