Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tư bản hoá, vốn hóa
    Tổng số và cơ cấu VỐN cổ phiếu của một công ty

    * Các từ tương tự:
    Capitalization issue, Capitalization rates, capitalization, capitalisation