Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cantonment /kæn'tu:nmənt/  /kæn'təʊnmənt/

  • Danh từ
    doanh trại
    trại quân thường trú (ở Ấn Độ)