Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cantankerousness /kən'tæɳkərəsnis/  

  • Danh từ
    tính khó tính, tính hay gắt gỏng
    tính hay gây gỗ, tính thích cãi nhau