Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

campaigner /kæm'peinə[r]/  

  • Danh từ
    người tham gia chiến dịch; người vận động
    người kỳ cựu (trong một lĩnh vực nào đó)