Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calumniation /kə,lʌmni'eiʃn/  

  • Danh từ
    sự nói xấu; sự vu khống