Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calumniate /kə'lʌmnieit/  

  • Động từ
    vu khống