Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tẩu hoà bình (tẩu dài của người da đỏ Bắc mỹ, tượng trưng cho hoà bình)
    to smoke the calumet together
    hút chung một tẩu; thân thiện giao hảo với nhau