Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calabash /'kæləbæ∫/  

  • Danh từ
    quả đinh bầu
    cây đinh bầu

    * Các từ tương tự:
    calabash-tree