Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khung, sườn
    (quân sự) lực lượng nòng cốt (của một đơn vị)
    căn hộ