Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cabbalistic /kæbə'listik/  

  • Tính từ
    (thuộc) phép thần thông, (thuộc) pháp thuật
    thần bí, bí hiểm