Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cabalistic /kæbə'listik/  

  • Tính từ
    (như) cabbalistic

    * Các từ tương tự:
    cabalistically