Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

business-like /'biznislaik/  

  • Tính từ
    thực tế, thiết thực
    tháo vát, thạo việc
    đâu ra đấy, gọn gàng, có tổ chức