Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    bịt đi, ỉm đi, che dấu đi (một việc xấu...)
    thu hồi (một cuốn sách) trước khi phát hành