Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Ê-cốt) thị xã, thị trấn

    * Các từ tương tự:
    burgher