Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự lừa bịp, sự lừa đảo, sự gian lận
  Ngoại động từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lừa bịp, lừa đảo

  * Các từ tương tự:
  bunco-steerer, buncombe