Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bugger-all /,bʌgə'ɔ:l/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    không [có] gì
    there's bugger-all to do in this place
    không có gì để làm ở chỗ này cả