Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số lượng đựng trong một xô
    hai xô nước