Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brutally /'bru:təli/  

  • Phó từ
    [một cách] hung ác, [một cách] tàn bạo