Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    bruit something abroad (about)
    loan truyền, đồn đại
    người ta đồn đại rằng...