Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] rõ, [một cách] rõ ràng
    nói chung, trên đại thể
    broadly speakingI agree with you
    nói chung tôi đồng ý với anh