Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

broad-mindedness /,brɔ:d'maindidnis/  

  • Danh từ
    tư tưởng phóng khoáng