Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tua tủa (râu ria)
    cằm mọc râu tua tủa