Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brilliantly /'briliəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] chói lọi, [một cách] rực rỡ
    [một cách] lỗi lạc, [một cách] tài ba;[một cách] xuất sắc