Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có bóng mát; có những lùm cây
    Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trại, ấp