Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thị trường chứng khoán
    the Bourse
    thị trường chứng khoán Pari