Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dòng suối nhỏ
    giới hạn; biên giới, ranh giới
    (thơ ca) phạm vi, khu vực