Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dòng suối nhỏ
  giới hạn; biên giới, ranh giới
  (thơ ca) phạm vi, khu vực

  * Các từ tương tự:
  bourne, bournonite