Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bounteousness /'baʊntiəsnis/  

  • Danh từ
    (cũ)
    tính hào phóng
    sự dồi dào, sự phong phú