Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhiều cây, rậm rạp