Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (ier; iest) (khẩu ngữ)
  say sưa bí tỉ
  a boozy old man
  lão già say sưa bí tỉ
  a boozy party
  bữa tiệc nốc rượu ra trò