Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiền ăn cắp được, tiền hối lộ