Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boloney /bə'ləʊni/  

  • Danh từ
    (tiếng lóng) (cách viết khác baloney)
    điều nhảm nhí, chuyện vớ vẩn
    don't talk boloney!
    đừng nói chuyện nhảm nhí!