Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bùn lầy, lầy lội