Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boeotian /bi'ouʃjən/  

  • Tính từ
    ngu đần, đần độn
    Danh từ
    người ngu đần, người đần độn