Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) nhòe

    * Các từ tương tự:
    blurred picture